Wachttijd

Wachttijd

Con­form de door de over­heid gestel­de regels wor­den op deze web­si­te twee wacht­tij­den ver­meld: de aan­mel­dings­wacht­tijd (het aan­tal weken tus­sen het maken van een eer­ste afspraak en het moment dat die afspraak plaats­vindt) en de behan­de­lings­wacht­tijd (het aan­tal weken tus­sen de eer­ste afspraak en de start van de behandeling).

Geac­tu­a­li­seerd per:22–4‑2024
Aan­mel­dings­wacht­tijd:Onge­veer 6 maan­den (wacht­tijd tot het eer­ste gesprek)

De behan­de­lings­wacht­tijd is twee weken (na het eer­ste gesprek start aan­slui­tend de behan­de­ling). De wacht­tijd is niet afhan­ke­lijk van uw ver­ze­ke­raar. Ook uw dia­gno­se maakt geen verschil.

Naast boven­ge­noem­de infor­ma­tie is elke GGZ aan­bie­der ver­plicht de vol­gen­de tekst op de web­si­te te vermelden:

Wan­neer u de wacht­tijd te lang vindt, kunt u altijd con­tact opne­men met de zorg­aan­bie­der, of uw zorg­ver­ze­ke­raar vra­gen om wacht­lijst­be­mid­de­ling. Uw zorg­ver­ze­ke­raar kan u onder­steu­nen, zodat u bin­nen 4 weken van­af uw eer­ste con­tact met een zorg­aan­bie­der een inta­ke gesprek krijgt, en dat bin­nen 10 weken van­af de inta­ke, de behan­de­ling is gestart. Dit zijn de maxi­maal aan­vaard­ba­re wacht­tij­den die door zorg­aan­bie­ders en zorg­ver­ze­ke­raars geza­men­lijk zijn over­een­ge­ko­men (de treeknormen).”

Mocht u hier­over vra­gen heb­ben, dan kunt u altijd con­tact opnemen.