Aanmelden

Aanmelden

U kunt zich bij mij aan­mel­den, bij voor­keur op ver­wij­zing van de huis­arts. Om voor ver­goe­ding (al dan niet gedeel­te­lijk) in aan­mer­king te kun­nen komen, is een ver­wijs­brief van de huis­arts noodzakelijk.

Wat moet er in de verwijsbrief staan?

  • datum van ver­wij­zing (deze moet vóór de datum van het eer­ste gesprek lig­gen, maar niet meer dan 9 maanden)
  • naam, func­tie en AGB-code van de verwijzer
  • stem­pel van de prak­tijk en/of hand­te­ke­ning van de verwijzer
  • uw NAW-gege­vens en geboortedatum
  • uit de ver­wijs­brief moet blij­ken dat de ver­wij­zer een psy­chi­sche stoor­nis bij u vermoedt
  • er moet ver­meld wor­den of u ver­we­zen wordt voor behan­de­ling bin­nen de Basis GGZ of de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ