Tarieven en vergoeding

Tarieven en vergoeding

Psy­cho­the­ra­pie Ver­gunst is een con­tract­vrije prak­tijk, wat bete­kent dat ik geen con­trac­ten heb met zorgverzekeraars.

Als u een res­ti­tu­tie­po­lis heeft, krijgt u de kos­ten vol­le­dig ver­goed. Bij een natu­ra­po­lis is dit gedeel­te­lijk (meest­al tus­sen de 60 en 80%). Onge­acht uw ver­ze­ke­ring moet u reke­ning hou­den met het wet­te­lijk eigen risi­co van € 385,- per jaar.

Als u in de loop van het jaar met de behan­de­ling bent gestart en geen res­ti­tu­tie­po­lis heeft, krijgt u in dat jaar een kor­ting van 12,5% op het tarief. De res­te­ren­de eigen bij­dra­ge is dan onge­veer € 40,- per ses­sie. Bij som­mi­ge polis­sen is dit bedrag lager, maar bij bud­get­po­lis­sen juist hoger.

Vaak is een res­ti­tu­tie­po­lis wat duur­der dan een natu­ra­po­lis, maar dit ver­schil weegt ruim­schoots op tegen de hoge­re ver­goe­ding. Aan het ein­de van het jaar kunt u over­stap­pen naar een res­ti­tu­tie­po­lis (zie het over­zicht van res­ti­tu­tie­po­lis­sen in 2024).

Tarieven

Met ingang van 1 janu­a­ri 2022 geldt in de GGZ een nieuw bekos­ti­gings­sys­teem, te weten het zorg­pres­ta­tie­mo­del. De tarie­ven wor­den jaar­lijks door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) vast­ge­steld en gepu­bli­ceerd in een tarief­be­schik­king. Mijn stan­daard tarie­ven komen hier­mee over­een. U kunt de tarie­ven vin­den in de tarie­ven­zoe­ker van de NZa. In 2024 is het tarief van een regu­lier behan­del­con­sult van 60 minu­ten € 186,80. Het tarief van de eer­ste drie (diagnostiek)consulten is iets hoger en bedraagt € 211,06. Per drie maan­den ont­vangt u een fac­tuur van de consulten.

Tarief onverzekerde zorg

De behan­de­ling van som­mi­ge psy­chi­sche stoor­nis­sen wordt niet van­uit de basis­ver­ze­ke­ring ver­goed. Dit betreft onder meer rela­tie­pro­ble­men, werk­pro­ble­men en aan­pas­sings­stoor­nis­sen. Wan­neer u behan­de­ling voor deze pro­ble­men wilt, zult u de kos­ten meest­al zelf moe­ten beta­len. Als u aan­vul­lend ver­ze­kerd bent dan is soms wel eni­ge ver­goe­ding moge­lijk. Het tarief voor onver­ze­ker­de zorg is in 2023 € 124,16 en in 2024 € 131,82 per con­sult van 45 minuten.