Kwaliteit en privacy

Kwaliteit en privacy

Zorg­ver­le­ner en cli­ënt kun­nen het bes­te geza­men­lijk bepa­len wel­ke behan­de­ling pas­send is. Bemoei­e­nis van de zorg­ver­ze­ke­raar is daar­bij niet gewenst. Om die reden is Psy­cho­the­ra­pie Ver­gunst een con­tract­vrije prak­tijk. Dit bete­kent dat ik geen con­trac­ten afsluit met zorgverzekeraars.

Voor het wel­sla­gen van een psy­cho­the­ra­pie is het belang­rijk dat de ver­trou­wens­re­la­tie tus­sen the­ra­peut en cli­ënt gewaar­borgd is. In dit kader was het decen­nia lang van­zelf­spre­kend dat het­geen bin­nen de muren van de spreek­ka­mer wordt bespro­ken, ook bin­nens­ka­mers blijft. Tegen­woor­dig is dit helaas niet meer stan­daard gega­ran­deerd. De prak­tijk besteedt daar­om extra aan­dacht aan de bescher­ming van uw pri­va­cy, onder meer door u de moge­lijk­heid te bie­den een spe­ci­a­le ver­kla­ring te onder­te­ke­nen die de the­ra­peut ont­slaat van de wet­te­lij­ke ver­plich­ting om infor­ma­tie aan te leve­ren aan derden.

Klachten en geschillen

Als u bij mij in psy­cho­the­ra­pie gaat, dan kunt u er op reke­nen dat ik mijn uiter­ste best zal doen u zo goed moge­lijk te hel­pen. Het is daar­bij belang­rijk dat u en ik het eens zijn over de behan­de­ling en dat u zich vei­lig bij mij voelt.

Mocht er iets zijn in mijn han­dels­wij­ze of beje­ge­ning wat u niet pret­tig vindt, dan wil ik u van har­te uit­no­di­gen om dat met mij te bespre­ken. Als u er met mij niet uit­komt, dan bestaat de moge­lijk­heid om een klacht in te die­nen bij de beroeps­ver­e­ni­ging waar­van ik lid ben.

Meer infor­ma­tie over de klach­ten- en geschil­len­re­ge­ling vindt u op de site van de Neder­land­se Ver­e­ni­ging voor Psy­cho­the­ra­pie.