Wat is psychotherapie?

Wat is psychotherapie?

Psy­cho­the­ra­pie is een bewe­zen effec­tie­ve behan­del­me­tho­de die wordt toe­ge­past bij psy­chi­sche klach­ten of pro­ble­men die u niet zelf of met hulp van uw omge­ving kunt oplos­sen. Het doel is de klach­ten te ver­min­de­ren of beter han­teer­baar te maken, zodat u er min­der last van heeft.

Voor­beel­den van psy­chi­sche klach­ten waar­voor psy­cho­the­ra­pie kan hel­pen zijn:

  • angst­klach­ten
  • depres­sie­ve klachten
  • een nega­tief zelfbeeld
  • post­trau­ma­ti­sche stressklachten
  • aan­hou­den­de licha­me­lij­ke klach­ten (zoals chro­ni­sche vermoeidheid)
  • per­soon­lijk­heids­pro­ble­ma­tiek

Psy­cho­the­ra­pie bestaat uit gesprek­ken, met als doel dat u inzicht krijgt in hoe u emo­ties han­teert, hoe u met ande­ren omgaat en met uzelf. Het ver­wer­ken van pijn­lij­ke of trau­ma­ti­sche erva­rin­gen is daar­bij vaak hel­pend. EMDR is hier­voor een effec­tie­ve behan­del­me­tho­de, die onder­deel kan uit­ma­ken van de behandeling.

In twee inta­ke­ge­sprek­ken breng ik samen met u uw klach­ten en pro­ble­men in kaart, de ach­ter­grond ervan en uw ver­wach­tin­gen van de behan­de­ling. Daar­na volgt het advies­ge­sprek, waar­in het behan­del­plan met u wordt bespro­ken. Hier­in staat kort omschre­ven wat uw pro­ble­men zijn, wat u wilt ver­an­de­ren en wat voor soort behan­de­ling u krijgt.

Een ses­sie psy­cho­the­ra­pie duurt 60 minu­ten en vindt weke­lijks plaats. Hoe­veel ses­sies er nodig zijn, is afhan­ke­lijk van de com­plexi­teit van de pro­ble­men waar­voor u hulp zoekt.