Over mij

Over mij

Mijn naam is Anne­ma­rie Ver­gunst (1971) en ik ben BIG gere­gi­streerd psy­cho­the­ra­peut, GZ-psy­cho­loog en EMDR-therapeut.

Na de stu­die psy­cho­lo­gie heb ik in ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties in de Gees­te­lij­ke Gezond­heids­zorg (GGZ) gewerkt. Ik heb bre­de behan­de­l­er­va­ring, zowel met vol­was­se­nen als met kin­de­ren, jon­ge­ren en hun ouders. Per sep­tem­ber 2023 werk ik vol­le­dig in de eigen prak­tijk voor vol­was­se­nen en jong­vol­was­se­nen (van­af 18 jaar).

Mijn werk als psy­cho­the­ra­peut doe ik met ple­zier. Zo is het mooi om te zien hoe iemand gaan­de­weg de behan­de­ling steeds meer op zich­zelf durft te ver­trou­wen, min­der getrig­gerd wordt door pijn­lij­ke erva­rin­gen uit het ver­le­den en bete­re rela­ties met ande­ren ontwikkelt.