Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze web­si­te is door mij, Anne­ma­rie Ver­gunst, met de grootst moge­lij­ke zorg samen­ge­steld. Des­on­danks kan het gebeu­ren dat (een deel van de) infor­ma­tie ver­ou­derd of incom­pleet is. Aan de inhoud van deze web­si­te kun­nen dan ook geen rech­ten wor­den ont­leend. Psy­cho­the­ra­pie Ver­gunst, als­me­de Anne­ma­rie Ver­gunst in per­soon, kan niet aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor de gevol­gen van het gebruik, op wel­ke wij­ze dan ook, van de aan­ge­bo­den infor­ma­tie op deze web­si­te. Het­zelf­de geldt voor de gevol­gen van het gebruik van de inhoud van de aan deze web­si­te gekop­pel­de bestan­den en/of web­si­tes waar­naar wordt ver­we­zen. Door het raad­ple­gen of anders­zins gebrui­ken van deze web­si­te gaat u akkoord met de toe­pas­se­lijk­heid van deze disclaimer.